©2014-2019, SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 0219.3866458 Fax: 0219.3868912
Email: bbt.stttt@hagiang.gov.vn - Website: http://stnmt.hagiang.gov.vn